AGPROFITtrade,a.s.
IC:26400596,
DIC:CZ 264 00 596

Den zápisu:    07.11.2005
Spisová značka: B 15978 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo:
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 - Kyje

Kontakt:
Tel:         +420 234 106 350
Mobil:     +420 737 237 858
Mail:       agprofit@agprofit.cz


AG PROFIT trade, a.s.
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9

 

AG PROFIT trade, a.s.

sídlem Praha 9 – Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 198 00

identifikační číslo 26400596

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15978

 

Pozvánka

Představenstvo společnosti AG PROFIT trade, a.s., se sídlem Českobrodská čp. 1174, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 26400596,

svolává

 

řádnou valnou hromadu č.2 v roce 2019

 

na den  19.6.2019 v 11.00 hod., která se bude konat v sídle společnosti
Příkosická zemědělská a.s. - Mirošov 604
,
s následujícím pořadem jednání:

 

1.     Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2.      Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora

3.      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018

4.      Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2018 a seznámení s výrokem auditora

5.      Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2018

6.      Schválení roční účetní závěrky za rok 2018

7.      Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018

8.      Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2018

9.      Určení auditora společnosti pro rok 2019

10.  Závěr

 

Návrhy usnesení k projednávaným bodům jednání:

 

K bodu 2. pořadu jednání – „Volba orgánů valné hromady“:

Předseda valné hromady: ing. Stanislav Šrámek

Zapisovatel: Vladimír Vrzáček

Ověřovatel zápisu a skrutátor: ing. Ladislav Vágner

 

K bodům 3.,4. a 5. pořadu jednání – Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce.
Představenstvo ani dozorčí rada společnosti nenavrhují k těmto bodům pořadu jednání přijetí usnesení.

 

K bodu 6. pořadu jednání – „Schválení roční účetní závěrky za rok 2018“:

Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou, dozorčí radou a auditorem schválenou roční účetní uzávěrku společnosti AG PROFIT trade, a.s.
za rok 2018.

 

K bodu 7. pořadu jednání – „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018“:

Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2018 takto:

            „Dosažený zisk za rok 2018 v celé výši 556 244,00 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období) s cílem zlepšit finanční situaci společnosti.“ 

 

K bodu 8. pořadu jednání – „Výroční zpráva společnosti za rok 2018“:

Valná hromada společnosti schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem.

 

K bodu 9. pořadu jednání – „Určení auditora společnosti pro rok 2019“:

Valná hromada společnosti schvaluje Organizační kancelář Praha se sídlem v Praze, Vavřinecká 615/25,  PSČ 158 00  jako auditora společnosti pro rok 2019.

 

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh
k záležitosti uvedené
v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361
a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných
osob, je-li takové vysvětlení
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně,
a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

 

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu
akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na
www.agprofit.cz.

 

Organizační pokyny:

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod.  

Případné protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady písemně nebo na elektronickou adresu
společnosti: agprofit@agprofit.cz.

Registrace účastníků bude probíhat od 10,30 hod. do 10,55 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného
rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen
tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

V Praze dne 15.05.2019

 

                                                                                                                                                                    Ing. Stanislav Šrámek
                                                                                                                                                      pověřený člen představenstva společnosti

 

    Přílohy: